สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน

 

กรณีสินค้าชำรุด สามารถเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขการรับประกันต่อไปนี้ 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับเคลมเฉพาะสินค้าที่มีหลักฐานใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการชำรุดของสินค้าเท่านั้น